RETIRO 2015 (Tai Chi Chuan / Chi Kung / Tui Na)

RETIRO 2015 (Tai Chi Chuan / Chi Kung / Tui Na)